VATTENDIREKTIVET
Just nu håller det på att bildas ett vattenråd för den region som Röån
och Betarsjön tillhör. Det kommer att kallas någonting i stil med
"Ångermanälvens Vattenråd". Rådet kommer att administrera ett väldigt
stort geografiskt område. I faktarutan nedan kan man läsa litet om
vad det hela handlar om. Mer finns att läsa på Länsstyrelsen hemsida
(Västernorrland). Oj, oj, tänker man. Ännu en grej att tänka på. Orkar
vi?. Vi måste nog. Ett sådant här råd kommer att vara ett perfekt
lobbingforum så om vi vill ha koll på Statkraft och SCA s planer mot
Röån, Betarsjön  och andra naturvärden med vattenanknytning är det
säkert lämpligt att finnas med.

"Vattenråd för norra Ångermanlands skogsvattendrag och kustvatten"
finns redan. I den lilla ljusare röda rutan kan Du se vilka som sitter
med i det rådet och ....  jovisst, minsann är det inte Statkraft bl.a.

Det kommer att upprättas databanker med alla
möjliga uppgifter om grundvatten och ytvatten.

Säkerligen är det av största vikt att det i "vårt" vattenråd finns
representanter för turism, naturvård, fiske, och alla andra  tänkbara
intressen för en verkligt hållbar och miljövänlig utveckling av
Junseleområdet. Alla goda krafter kommer att behövas i kampen
mot ett kortsiktigt naturresursförstörande typ utbyggnad av Röån
och reglering av Betarsjön.

Pontus Ekman på Länsstyrelsen är den man kan vända
sig till om man vill vara med i det här vattenrådet.             Svensk vattenförvaltning - Vattendirektivet

EG:s ramdirektiv för vatten - vattendirektivet - trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).
Vattendirektivet lade grunden för ett nytt sätt att arbeta med vatten. Förvaltningen av vatten sker nu utifrån naturens egna gränser och följer vattnets flöde i så kallade avrinningsområden.
Detta innebär ett ökat samarbete över kommun-, läns- och riksgränser. Många intressen och aktörer berörs av det nya vattenvårdsarbetet. Samverkan med dessa är en viktig del av svensk vattenförvaltning och arbetet ska bedrivas "så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs". I så kallade vattenråd finns möjlighet för näringsliv, intresseorganisationer och enskilda att bidra till en bättre vattenmiljö. 

Målet - God vattenstatus

Vattenförvaltningen omfattar alla typer av ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Målet är att alla våra vatten ska uppnå god status till år 2015. Vi ska verka för att sämre vattenmiljöer ska bli bättre och att vatten som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga vatten får försämras. 

                                         Övergripande mål:
Alla vatten ska uppnå God ekologisk status, d.v.s befinna sig nära naturliga förhållanden, år 2015.     Inga vatten får heller försämras. 
Lindra effekter av torka och översvämningar. 
Säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar och rättvis vattenanvändning. 
Övergödning, försurning och hydromorfologisk påverkan liksom miljögiftspåverkan och överuttag ska åtgärdas. 
Hela planeringsprocessen inom avrinningsområdena ska genomsyras av en av de bärande principerna i Vattendirektivet, nämligen att engagera även allmänheten och därigenom skapa en "vattensolidaritet" i samhället.
 
 

Vattenråd för Norra Ångermanlands skogsvattendrag och kustvatten

Den 11 januari 2007 beslutade en grupp intressenter att bilda ett vattenråd för Norra Ångermanlands skogsvattendrag, d.v.s. för vattendragen från Kälaviksbäcken i Söder till Saluån i norr. Vid ett möte den 26 april 2007 beslutade intressenterna att inkludera
vattenrådets geografiska avgränsning med grundvatten samt Norra Ångermanlands kustvatten.
Det kan därför bli aktuellt att komplettera vattenrådet med intressenter inom dessa områden.
Vattenrådet är ett rådgivande organ som består avaktörer/intressenter vilka deltar aktivt i vattenförvaltningsarbetet inom avrinningsområden och kustområden. I vattenrådet förs en
dialog kring hur områdets vattenresurser ska förvaltas och rådet medverkar i arbetet med att ta fram förankrade besluts- och samrådsunderlag.
Om Er organisation är intresserad av att delta i vattenrådets arbete, kontakta vattenrådet.

                             Kontaktpersoner
Ivar Sundvisson, ordförande, 0611-34 30 29
Babette Marklund, sekreterare, 0660-887 97

                 Vattenrådets sammansättning:
Torbjörn Näslund, Fiskevårdsområden i södra delen
Carina Westin, Fiskevårdsområden i Moälvens älvdal
Åke Söderlind, Fiskevårdsområden i Gideälvens älvdal & Fiskevattenägarna
Kjell Berglund, Fiskevårdsområden i norra delen
Ola Kårén, Holmen skog
Olov Eriksson, Norra skogsägarna
Hans Nordin, LRF
Patrik Svensson, Domsjö fabriker
Jan Liif, Statkraft Sverige
Johan Spens, SLU
Ivan Sundvisson, Länsstyrelsen Västernorrland
Jan Teblin, Åsele kommun
Babette Marklund, Örnsköldsviks kommun, plan- och miljökontoret
Bo Edman, Örnsköldsviks kommun, kultur- och fritidskontoret
                                Adjungerade:
Lars-Åke Sjölund, Sveriges sportfiskeförbund
Sonia Larsson, Noerhtenastie/ Västernorrland sameförening
Myndigheter (t ex Skogsstyrelsen) och industrier som berörs i enskilda frågor
 

Tillbaka