Mötessammanfattning
Mötet med SCA och Statkraft den 31/1 i Röån var lyckat och vi tackar samtliga deltagare, både aktiva sådana och förstås publiken, som stödde Rädda Röån-gruppen på ett positivt sätt. Vi tackar också SVT, SR och Allehanda Media för mediebevakningen av mötet.

Vi har nu tydligt fått klargöra vår inställning till en utbyggnad av Röån och visat att vi har en mycket stark uppslutning kring våra krav att Röån ska lämnas helt orörd.

 SCA och Statkraft tydliggjorde att man inte har några konkreta planer vad gäller vattenkraftsdelen i det totala vind- vattenprojektet och man säger sig vara villiga att lyssna på den lokala viljan och även rätta sig efter den.

 Strax före mötet fick vi e-post och telefonsamtal från lokala politiker och vi har nu ett uttalat stöd från samtliga partier i kommunen utom s och v. Utan att föregå den demokratiska processen i de grupperna dristar vi oss till att tro att även de stöder oss fullt ut i vår kamp för ett orört Röån.

 Trots vårt entydiga och kategoriska nej till utbyggnad ställde representanterna från SCA och Statkraft frågan om de kunde få vår accept på att få göra en hydrologisk undersökning av Röån för att sedan använda den till ett konkret förslag på utbyggnaden.

Vi säger nej till alla planer och förberedelser till utbyggnad, inkluderat undersökningar. Vi kan sträcka oss så långt att vi erbjuder att INTE gå ut med en hård och riktad kampanj mot SCAs varumärken på deras främsta marknader om följande villkor uppfylls:

SCA ska så fort som möjligt starta upp ett projekt med avsikt att, med den senast tillgängliga forskningen och tekniken och i samarbete med oberoende forskare inom energibesparingar i industrin, minska sin totala energiförbrukning.

I detta projekt ska förutom SCA och samarbetspartner från förslagsvis Linköpings Universitet med vilka vi redan tagit en första kontakt, även Rädda Röån-gruppen ingå med av dem utsedd vetenskaplig controller.

 Vi anser att SCA och Statkraft om de vill behålla sin trovärdighet vad gäller miljö- och klimathotsengagemang inte har något att förlora på ett sådant projekt. Rädda Röån-gruppen förde på mötet fram verifierbara fakta som visar att det inte föreligger några tekniska behov av mer vattenkraft. På detta svarade man överhuvudtaget inte, förutom att det "inte är så enkelt" att spara energi. Efter ett projekt skissat enligt ovan kommer alla tvivel att vara undanröjda. 

På mötet framfördes i svepande ordalag påståenden om att vi i Röån och de som bor kring de andra hotade älvarna/åarna Byske, Hårkan och Ammerån måste dra vårt strå till stacken när det gäller klimathot och ålägganden från EU om minskade koldioxidutsläpp.

På det svarar vi att det förmodligen inte finns något lika stort område i hela Europa som så grundligt har exploaterats för det allmännas bästa. Det är fullständigt orimligt att vi med de redan 95 % exploaterade vattendragen i Västernorrland dessutom ska lägga ytterligare vatten på det allmännas altare. I de planer som finns vad gäller nya utbyggnader av vattenkraften från Norrland finns ingen rättvisa och vi får förlita oss på att riksdag och regering inte tappar huvudet fullständigt i denna fråga på grund av klimathotet. Vad gäller SCAs nymornade klimathotsintresse anar vi snarare snöd vinning som drivkraft, en åsikt som inte motsades av SCAs och Statkrafts representanter under mötet. 

 Vårt nej grundar sig på tre huvudargument; argument som vi nu ser fram emot att samtliga politiker och partier i Sollefteå kommun och berörda tjänstemän och ledning i Västernorrlands länsstyrelse snarast tar till sig:

1. Naturresursernas omistliga värde, speciellt med tanke på den omåttliga exploateringsgrad som vi drabbats av sedan tidigare i regionen.
2. Vi kräver att SCA antingen falsifierar våra fakta och påståenden om energibesparingspotentialen eller utför åtgärder för att snarast minska sin energiförbrukning.
3. Besöksnäringen sysselsätter nära tre gånger så många människor jämfört med industrin per omsatt miljon. Besöksnäringen ökar mest av samtliga näringar i Sverige. I Norrland är denna näring helt beroende av så mycket orörd natur som möjligt. De 5 % vatten som ännu inte är industrialiserade kräver vi orörda! Allt annat är orimligt.

I avvaktan på svar och reaktion från SCA och Statkraft arbetar vi vidare med opinionsbildning, i Sverige och utomlands.

Vi etablerar just nu kontakt med Mapucheindianerna i Chile där dessa protesterar mot Statkrafts planer på omfattande vattenkraftsexploateringar av deras hävdvunna land. 

En folder med fakta om naturvärden, energibesparingar inom industrin och besöksnäringens potential i ett Västernorrland, som får behålla de sista 5 % vatten som ännu är orörda, planeras att distribueras till samtliga hushåll i Sollefteå kommun. 

Bildspel med samtliga ovan nämnda fakta är under produktion. Dessa bildspel kommer att distribueras via DVD och andra format (exempelvis YouTube) passande Internet.

Regerings- och riksdagsledamöter bearbetas kontinuerligt.

 SCA och Statkraft vill koncentrera sig på vindkraften just nu enligt eget uttalande på mötet den 31/1 2008. 

Vi föreslår att de snarast möjligt offentligt skrinlägger alla planer på vattenkraftsutbyggnad i Röån och även i de andra nämnda vattendragen om de ostört vill få behålla koncentrationen på vindkraftssatsningen. 

En satsning som de har vårt fulla stöd i.

 Visa att ni menar allvar med att ni lyssnar på den lokala opinionen genom att avskriva alla planer på ny vattenkraft från Röån och de andra älvarna/åarna. 

Låt oss i stället få använda våra olika kompetenser till något positivt; SCA och Statkraft kan säkra sysselsättningen och sitt energibehov med vindkraftssatsningen och energibesparingar och vi i Rädda Röån-gruppen och många andra kan få koncentrera oss  på att utveckla turism och andra näringar som är långsiktigt bärkraftiga i regionen. 

 På så sätt kan vi gå framåt tillsammans i stället för att riskera en lång och gissningsvis uppslitande strid där det egentligen bara finns förlorare; SCA och Statkraft riskerar sitt varumärke och vi i Rädda Röån-gruppen och alla stödjande människor blir bestulna på vår energi, som vi hellre lägger på positiva och framåtskridande projekt.

 Rädda Röån-gruppen.
 

Tillbaka