Junsele den 20 februari  2008    

      

  Till

                RÖÅNS BYALAG och  RÄDDA  RÖÅN

 

                               UTTALANDE

                                                

Vid mötet i Röån den 31/1  2008 var det tydligt vilka planer SCA:s och Statskrafts har för Röån.

 Man vill få klartecken för en kraftverksutbyggnad av Röån. Det finns även planer för nya

kraftverk i ett 40-tal åar och älvar i hela landet.

 

 

Junsele och Norrlands inland har varit och är ett stort resurscentrum

med stora naturtillgångar, som genom århundraden utnyttjats och

 skapat välstånd för hela landet.

 

I dag är 95% av Västernorrlands vattendrag exploaterade,

det har satt sina spår i landskapet!

Junselebygden har fått betala ett högt pris!

 - alla våra stora och vackra forsar i Ångermanälven har tystnat!

 

    Lämna  Röån och Betarsjön orörda till kommande generationer!

                                      

Betarsjön är den största helt oreglerade sjön och Röån det största helt

orörda rinnande vattendraget i vår bygd och i Västernorrlands län !

 

Ett unikt opåverkat område som måste bevaras och säkerställas!

Det har ett känsligt ekologiskt och naturvetenskapligt system, med naturliga värden

 som ej går att återskapa. Här finns sårbara och hotade biotoper och arter av

 riksintresse för naturvården i länet.

Likaså finns det sällsynta naturtyper både på land och i vattnenekosystemet –formad

e när inlandsisen drog sig tillbaka.

 

Det är ett område med stor värde för rekreation för bygdens befolkning

och besöksnäringen.

 

Vi stödjer Röåns byalag och Rädda Röån och mottsätter oss alla planer

på en kraftverksutbyggnad i Röån, samt exploatering i form av

en reglering av Betarsjön.

 

 

 

För Junsele lokala råd

 

Gunilla Tjernberg   v.ordf