”Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk
natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt
perspektiv.” ”Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god
tillgänglighet för allmänheten.” Områden som pekats ut som Natura 2000 områden
blir automatiskt område av riksintresse för naturvården. Miljöbalken kräver att
områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön. Dessa s.k. hushållningsbestämmelser gäller vid
ändrad markanvändning. Vid fortsatt markanvändning är bestämmelserna bara
rådgivande. Därför omfattas många riksintressanta områden av andra skydd som
t.ex. naturreservat. Naturvårdsverket pekar ut områden som ska förklaras som riksintresse
för naturvård eller friluftsliv i samarbete med länsstyrelserna och kommunerna.
Till varje område finns en beskrivning ett s.k. ”registerblad.” Dessa finns
tillgängliga via länsstyrelserna och naturvårdsverket.
 
 

Ur Lathund över olika naturskyddsformer och naturvårdsintressanta miljöer
(Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Naturvårds- och fiskeenheten)

Tillbaka