RÖÅN-en naturinventering
av Bertil Charlie Wallin (Länsstyrelsen i
Västernorrlands län, 1982, ISSN 0280-1140)

Denna naturinventering av Röån utfördes på uppdrag av
statens Naturvårdsverk enligt beslut 2/6 1981.

Utredningsarbetet aktualiserades genom de planer på vattenkraftsutbyggnad
som Svanö AB presenterade under hösten 1980. (Kolla in den översiktliga  natur-
inventering av mindre vattendrag i Västernorrlands län utförd av änsstyrelsens
naturvårdsenhet med skyddsvärdering av vattendrag, publicerad 1982?)

Wallins inventeringen innehåller en massa uppgifter om växter, fåglar, fiskar,
hydrologi, klimat, topografi, bergrund jordarter m.m. Observera att det är hela
avrinningsområdet som undersökts alltså även bl.a.Ruskån, Rinnån och Betarsjön.
Inventeringen avslutas med ett avsnitt om skyddsvärdet:

Röåns skyddsvärde

Tillbaka