Ekoturism behöver levande rinnande vatten
Bygg inte ut vattenkraften därför att den verkar klimatvänlig. Vi måste inte förstöra våra sista rinnande vatten för att vårt klimat förändras. Energivinsterna kan alldeles säkert uppnås genom andra åtgärder. I dag fokuseras mycket av miljöarbetet kring klimatfrågan. Det med all rätt. Vi står troligen inför ett paradigmskifte i världen. Allt vi gör måste miljöanpassas. Men när vi gör det får vi inte acceptera att förstöra naturvärden och biologisk mångfald för att reducera CO2 överallt och hur som helst. Så enögt kan man inte bedriva miljöpolitik. Vattenkraftsutbyggnaden i Sverige är i sig en miljökatastrof av enorma proportioner som om den hade påbörjats i dag hade skapat hårda och bittra konflikter. En rad argument om hur miljöförstörande den är skulle kunna presenteras. Nu är 80 procent av våra strömmande vatten redan utbyggda och resten klassas av forskarna som varande av globalt intresse för den biologiska mångfalden. Kvarvarande strömvatten är dessutom sådana att det antingen skulle ge enorma skador att bygga ut dem eller om man tar mer hänsyn så små energivinster att de inte skulle bidrar med speciellt mycket. Kraftindustrin såg till att plocka de energirikaste och lönsammaste vattendragen först, helt enkelt.  
Vattenkraftsutbyggnad innebär dramatiska skador vid själva utbyggnaden. Torrläggningar med utrotning som följd. Vandringshinder och spridningshinder för djur- och växtarter. Översvämningar förändrar totalt livsbetingelserna för livet i och kring vattendraget. Sedan fortlöper den ekologiska utarmningen i decennier. Djur- och växtsamhällen decimeras successivt och kan utrotas på grund av att flöden anpassas till elmarknaden och inte till ekosystemen. Avseende klimatet har kanadensisk forskning visat att vattenkraftens regleringsmagasin, i för Sverige jämförbara områden, under en 50-årsperiod släppt ifrån sig lika mycket koldioxidekvivalenter i form av metangas per producerad kilowatt som kolkraftverk. Kolkraftverk släpper i första hand ut koldioxid, men metan är också en växthusgas som dessutom är mer aggressiv än koldioxid. 
Härutöver försvinner förutsättningarna att använda vattendragen till att utveckla en lokalt nyttig turism som skulle kunna rädda kvar arbetstillfällen. Fiske, forsränning, fågelskådning, botanik mm. är några intressen som lockar allt fler människor att resa. Ett outbyggt vattendrag med sin rika mångfald och sina spännande forsar är en akut bristvara i Europa. De länder som har tillgång till den typen av resurser sitter på en potentiell turism som lokalt kan skapa många stimulerande och långsiktigt hållbara jobb. Ska man offra möjligheterna att utveckla denna typ av turism för att industrin ska få billigare elkraft? Är klimatarbetet beroende av att vi måste förstöra våra kvarvarande strömmande vatten? Nej. Vi behöver inte förstöra strömmande vatten för att lösa klimatproblemen i världen. Låt dessa forsande oaser få finnas och utnyttjas för turism, likaväl som vi tillåter skogsindustrin att få finnas kvar. Effektivisera gärna befintliga vattenkraftverk, men utan att förstöra fler ekosystem. Ska de exploateras så låt det ske genom ekoturism med driftiga entreprenörer som kan skapa sysselsättning med turismprodukter av världsklass. 

Dan Jonasson             
Generalsekreterare Svenska Ekoturismföreningen