Härunder följer den exakta ordalydelsen i brevet som
avslöjade de hemliga regleringsplanerna mot Betarsjön


                                                                                      1980-07-16

                                                 Sture Tarander
                                                 Röån 2354
                                                 Junsele

 Av dagens VA framgår planerna på utbyggnad av Röån och den beslutade aktionen för att förhindra detta. Detta föranleder mig att skriva och anföra några synpunkter.

 Röåns utbyggnad är den första etappen av en exploatering i större skala. Den andra etappen är regleringen av Betarsjön. Förutsättningarna för att få reglera Betarsjön är att först bygga ut i Röån och sedan påvisa behovet av sjöreglering.

 Planerna på Betarsjöns reglering, som är av intresse för alla kraftverksägare nedströms i vattendraget, är gamla. Under min tid som fiskerikonsulent i Y-län med insjöfisket som arbetsfält har jag kunnat taga del av dessa planer, varför dagens planer betr. Röån visar att det hela nu börjar rulla igång.

 Frågan angår sålunda ej endast intressen i Röån utan även Betarsjön. Jag vill därför råda den arbetsgrupp, som nu tillsats, att söka samarbete med intressen uppströms. En lämplig början kan vara Betarsjöns fiskevårdsområde, Sven Erik Nordin, Junsele och även de organ inom den kommunala förvaltningen som handlägger hithörande frågor. Senare kan det vara lämpligt taga kontakt med fiskeriintendenten och länsstyrelsens naturvårdsenhet. I dylika frågor är en vittomfattande opinion och en god kontakt med massmedia av allra största betydelse.
 

Med tillönska om ett gott resultat av arbetsgruppens arbete tecknar
N.E. Nilsson
N. Nygränd 8
87100 Härnösand

 

Tillbaka till Dokumentationen
Tillbaka till Så räddade vi ån